Kynologický klub Zlaté Moravce
Posledné články
· Ďalší "poľovník" sa ...
· Na zamyslenie...
· Náš nový člen rodiny.
· Kde sa drevo rúbe, t...
· Kto mi vycvičí môjho...
Prihlásenie
Meno Heslo
Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.


Posledné 5 fotky
Štatistiky
· Hostí Online: 1

· Členov Online: 0

· Registrovaní členovia: 140
· Najnovší člen: Richard· Tém vo fóre: 2
· Príspevkov vo fóre: 29
· Novinky: 125
· Články: 20
· Súborov na stiahnutie: 44
· Fotky: 1275
· Shoutbox správy: 1994
· Komentáre: 1578
Štatistika prístupov

Google PageRank
Návrh zákona ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
InéNávrh
Zákon
z ............... 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z., sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písm. a) šiesty bod sa na konci pripájajú tieto slová: „asistenčný, signálny,“.
2. V § 2 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) až e), ktoré znejú:
„c) nežiaducim psom je pes, ktorého plemeno nie je zapísané v plemennej knihe alebo registri vedenom organizáciou poverenou podľa § 2b ods. 1, šľachteného na zápas, prenasledovanie alebo stráženie alebo jeho kríženec; zoznam plemien nežiaducich psov je uvedený v prílohe časť A,
d) psom so sprísneným držaním je pes patriaci k plemenu, ktoré z dôvodu jeho znakov a vlastností môže pri útoku na človeka alebo spoločenské alebo hospodárske zviera (ďalej len „zviera“) ohroziť vážnym spôsobom jeho zdravie alebo život alebo jeho kríženec; zoznam plemien psov so sprísneným držaním je uvedený v prílohe časť B,
e) krížencom je pes, ktorého znaky a vlastnosti sa v podstatnej miere alebo podstatným spôsobom zhodujú so znakmi a vlastnosťami plemien psov uvedených v prílohe,“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno f).
3. V § 2 písm. f) sa za slovo „základe“ vkladá slovo „kynologického“.
4. Za § 2 sa vkladajú § 2a a 2b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠2a
Zákaz a obmedzenie držania niektorých plemien psov
(1) Zakazuje sa držanie nežiaduceho psa a jeho rozmnožovanie, ak tento zákon neustanovuje inak, a vstup s nežiaducim psom na územie Slovenskej republiky.
(2) Držiteľ nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním a ten, kto nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním vedie, musí byť odborne spôsobilý na ovládanie psa, inak nesmie psa držať alebo ho vodiť.
(3) Odborná spôsobilosť na ovládanie psa podľa odseku 2 sa preukazuje dokladom o úspešnom absolvovaní kynologického výcviku, ktorý vydá organizácia poverená podľa § 2b ods. 1.
(4) Ak držiteľ nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním nie je odborne spôsobilý na ovládanie psa podľa odseku 2, je povinný dať psa do držby osobe odborne spôsobilej na ovládanie psa.
(5) Nebezpečného psa, nežiaduceho psa a psa so sprísneným držaním možno chovať len v chovnom priestore alebo zariadení na chov a držať ho v priestore, ktorý tento pes stráži, len na základe schválenia priestoru alebo zariadenia organizáciou poverenou podľa § 2b ods. 1.
(6) Držiteľ psa, ktorý sa stal nebezpečným, je povinný získať do 30 dní od útoku psa na človeka odbornú spôsobilosť na ovládanie psa.
(7) Ak sa pes stane nebezpečným, vlastník chovného priestoru alebo zariadenia na chov psa a priestoru stráženého psom je povinný požiadať organizáciu poverenú podľa § 2b ods. 1 o schválenie priestoru alebo zariadenia do 30 dní.
(8) Ak sa nebezpečným psom stane kríženec, ktorý nemá doklady o pôvode, obec zabezpečí odobratie tohto psa držiteľovi a prostredníctvom veterinárneho lekára zabezpečí jeho utratenie. Náklady na utratenie uhrádza držiteľ nebezpečného psa; ak sa nepodarí zistiť držiteľa, náklady uhrádza obec.
§ 2b
Poverená organizácia
(1) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) poverí právnickú osobu zameranú na kynológiu a kynologický výcvik (ďalej len „poverená organizácia“), ktorá vedie plemennú knihu psov a má potrebné odborné personálne, materiálne a technické prostriedky, výkonom činností podľa odseku 2.
(2) Poverená organizácia
a) vykonáva kynologický výcvik zameraný na ovládanie nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním a vydáva doklad o jeho absolvovaní,
b) odborne posudzuje a na základe stanoviska obce a regionálnej veterinárnej a potravinovej správy schvaľuje chovný priestor alebo zariadenie na chov nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním a priestor strážený takýmto psom, ktorý spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu5a) a požiadavky na držanie psa v tomto priestore alebo zariadení,
c) spolupracuje s obcou pri schvaľovaní a výkone kontroly podľa § 3 ods. 7,
d) na svojom webovom sídle vedie verejne prístupnú databázu absolventov kynologického výcviku zameraného na ovládanie nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním a schválených chovných priestorov alebo zariadení na chov nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním a priestorov strážených takýmto psom (ďalej len „databáza“).
(3) Poverená organizácia do databázy zapisuje
a) meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt absolventa kynologického výcviku zameraného na ovládanie nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním, dátum vydania a číslo dokladu o absolvovaní kynologického výcviku,
b) adresu chovného priestoru alebo zariadenia na chov nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním a priestoru stráženého takýmto psom a meno, priezvisko a dátum narodenia osoby, pre ktorú bol priestor schválený podľa odseku 2 písm. d).
(4) Regionálna veterinárna a potravinová správa vydáva na požiadanie poverenej organizácie stanovisko, či chovný priestor alebo zariadenie na chov nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním a priestor strážený takýmto psom, spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.5a)
(5) Na konanie podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.5b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:
„5a) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.
5b) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
5. V § 3 ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) plemeno psa a ak nie je známe plemeno psa, stručný opis psa,“.
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená d) až h).
6. V § 3 ods. 3 písm. f) sa za slovo „človeka“ vkladajú slová „alebo zviera“.
7. V § 3 ods. 3 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie
„g) skutočnosť, že ide o nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním,“.
Doterajšie písmená g a h) sa označujú ako písmená h) a i).
8. § 3 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Obec aspoň dvakrát ročne požiada Komoru veterinárnych lekárov o zoznam psov, ktorí sú čipovaní.
(8) Obec aspoň raz ročne v spolupráci s organizáciou poverenou podľa § 2b ods. 1 vykonáva kontrolu, či nežiaduci pes, nebezpečný pes alebo pes so sprísneným držaním, ktorý sa zdržiava v obci, je prihlásený v evidencii. Držiteľ psa je na účely kontroly povinný poskytnúť obci súčinnosť.“.
9. V § 4 odsek 2 znie:
„(2) Vodiť nebezpečného psa, nežiaduceho psa a psa so sprísneným držaním mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes, nežiaduci pes a pes so sprísneným držaním nasadený náhubok a musí byť vedený na vôdzke.“.

10. V § 4 odsek 4 znie:
„(4) Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný ihneď oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol alebo ktorej zviera pes pohrýzol; ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol alebo ktorej zviera pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka alebo zviera bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,4) do dvoch dní oznámiť obci, v ktorej k pohryznutiu došlo, a obci, v ktorej je pes evidovaný.“.
11. § 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Obec všeobecne záväzným nariadením upraví postup kontroly podľa § 3 ods. 8.“.
12. V § 7 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) neohlási do dvoch dní obci, v ktorej k pohryznutiu došlo, a obci, v ktorej je pes evidovaný, že pes pohrýzol človeka alebo zviera bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,5)“.
13. V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenami g) až k), ktoré znejú:
„g) drží nežiaduceho psa a nie je držiteľom podľa § 8a ods. 1,
h) rozmnožuje nežiaducich psov alebo dovezie nežiaduceho psa na územie Slovenskej republiky,
i) nie je odborne spôsobilý na ovládanie psa podľa § 2a ods. 3 a 6 a § 8a ods. 3,
j) chová nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním v chovnom priestore alebo zariadení na chov alebo ho drží v priestore stráženom takýmto psom, ktorý nie je schválený podľa § 2a ods. 5 a 7 a § 8a ods. 4,
k) odmietne poskytnúť obci súčinnosť pri výkone kontroly podľa § 3 ods. 8.“.
14. V § 7 ods. 2 písmeno c) znie:
„c) neohlási do dvoch dní obci, v ktorej k pohryznutiu došlo a obci, v ktorej je pes evidovaný, že pes pohrýzol človeka alebo zviera bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,5)“.
15. V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g) nie je odborne spôsobilý na ovládanie psa podľa § 2a ods. 3,
h) nespĺňa podmienky vodenia nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním podľa § 4 ods. 2.“.
16. V § 7odsek 3 znie:
„(3) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až f) a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 400 eur a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 200 eur. Za priestupok podľa odseku 1 písm. g) až k) a odseku 2 písm. g) a h) možno uložiť pokutu do 1000 eur.“.
17. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7a
Záverečné ustanovenia
Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom upraví podrobnosti o
a) spôsobe získavania odbornej spôsobilosti na ovládanie psa podľa § 2a ods. 3,
b) požiadavkách na držanie psa v chovnom priestore alebo zariadení na chov nebezpečného psa, psa so sprísneným držaním a nežiaduceho psa a priestore stráženom týmto psom podľa § 2b ods. 2 písm. d).“.
18. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8a
Prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2013
(1) Držiteľ nežiaduceho psa narodeného do 31. marca 2013 môže tohto nežiaduceho psa dochovať; držiteľ môže dochovať aj nežiaduceho psa, ktorého dal vykastrovať podľa odseku 2.
(2) Držiteľ nežiaduceho psa narodeného po 1. apríli 2013 je povinný dať ho vykastrovať alebo ho vyviezť z územia Slovenskej republiky do troch mesiacov odo dňa jeho narodenia.
(3) Držiteľ nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním je povinný do 31. augusta 2013 získať odbornú spôsobilosť na ovládanie psa podľa § 2a ods. 3.
(4) Držiteľ nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním je povinný do 30. júna 2013 mať chovný priestor alebo zariadenie na chov takéhoto psa alebo priestor strážený takýmto psom schválený podľa § 2a ods. 5.
(5) Držiteľ psa je do 31. mája 2013 povinný do evidencie nahlásiť údaje podľa § 3 ods. 3 písm. c) a g).“.
19. Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha
k zákonu č. 282/2002 Z. z.
Zoznam plemien
Časť A
Nežiaducich psov
Pittbull teriér
Bandog
Časť B
Psov so sprísneným držaním
Stredoázijský ovčiak
Kaukazský ovčiak
Juhoruský ovčiak
Americký staffordshirský teriér
Šarplaninac
Tornjak
Brazílska fila
Tosa
Kangal
Americký buldog
Boerboel
Moskovský strážny pes
Saarloský vlčiak“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2013.
Komentáre
#1 | smire dňa September 26 2012 16:05:40
Miša a teraz to napíš zrozumiteľne, ja len viem to čo dávali v TV novinách, že dve plemená budú zakázané a ďalšie pod dozorom, ktoré musia byť s výcvikom a musia mať pri vychádzke náhubok a vodítko. V tomto príspevku, keď som prišiel po tretí riadok, už som nevedel, čo bolo písané v prvom. Ty sa tomu rozumieš, napíš pre nás laikov čo sa mení a na čo si máme dávať pozor.
#2 | jopal dňa September 27 2012 16:19:22
Cele je to chore, ako mnoho veci v nasom state. (Tym nechcem povedat, ze nie je potrebne daco robit s podmienkami drzania psov.) Ale ked si pozriete plemena, tak je to smiesne. V ramci kazdeho plemena sa vyskytuju aj aj. Poznam Pittbull teriérov, co su med a maslo a poznal som jazvecika, co odhryzol dietatu cele lice. Neviem si predsatvit, ze Vladov Moskovský strážny pes, je nebezpecnejsi, ako hociktory NO u nas a o podobnych nezmysloch by som mohol vypisovat kopec, ale fakt nemam na to cas. Schvalujem to dokladovanie odbornej sposobilosti, ale to by som na vsetky plemena zaviedol, mozno menej prisne, ale bolo by to treba. To iste napr. na dieta. Dnes moze mat dieta kazdy degeš, ale o vychove nemusi nic vediet, v najhosrsom pripade vychova ustav... GRC!!!sabla
#3 | Eruvie dňa September 28 2012 13:16:04
....zrozumiteľne?!...to je na dlhé písanie a bol by to len môj subjektívny názor. Na to aby si to pochopil a máš záujem to ty, alebo ktokoľvek iný pochopiť, tak ti stačí využiť najširší a najprístupnejší zdroj informácii dnešnej doby... internet a "ujo" Google ;) Rada o tomto návrhu podiskutujem osobne. Môj názor na to je v skratke takýto "o nás bez nás" hnev
Za posledný mesiac som sa rozprávala s veľa aktívnymi kynológmi z celého Slovenska ktorých mená v kynológii niečo znamenajú a vždy keď prišla reč na nejaký takýto blud, tak sa pozastavujeme nad tým, kto to mohol vymyslieť, keď tých ktorých sa to týka, nikto neoslovil aby sa k tomu vyjadrili ale zaujímavé je, že tí čo to splieskali od stola sa obraňujú tým, že oslovili kynológov ale ani za svet nemôžeme prísť na to, že ktorých?! hmm Veľmi rada by som si prečítala zoznam mien kynológov, ktorý takúto chujovinu podporili, neviem si predstaviť kto by sa pod to podpísal. Už len zo zoznamu tých plemien je vidieť, že je to jemne napísané nezmysel. Niektoré z tých plemien sú málopočetné plemená a štandardných PP jedincov sa na Slovensku vyskytuje veľmi málo, tak cca do 10-20 kusov. Keď už to predložili a vytvorili zoznam nežiaducich plemien, tak by bolo celkom korektné a pôsobilo by to určíte serióznejšie, ak by tento ich výber podložili nejakými vierohodnými štatistikami o útokoch týchto konkrétnych plemien... som si ale istá na 99,9% ,že žiadne neexistujú. Keby aj existovala nejaká štatistika, tak by boli ľudia prekvapený a zistili by, že najviac pohryznutí človeka od psa majú na svedomí malé spoločenské plemená (čivava, yorkshír...) zakážeme ich?!... ale zase na druhej strane je pravda, že ak už pohryzne niekoho pes väčšieho vzrastu, tak následky takéhoto ataku sú závažnejšie ako od čivavy.
A ešte jedna vec, ako príklad uvediem práve toho psa spomínaného vyššie, dúfam že sa na mňa majiteľ neurazí, ale je to fakt a on si je toho vedomý, že jeho pes s Moskovským strážnym psom má spoločné len veľmi málo, ak vôbec sa nájde niečo. Mala som už viackrát tú možnosť vidieť štandardných psov tohto plemena. Je to presne ten prípad kúpi psa, keď si myslel, že kupuje Moskováka a vyrástlo z toho úplne niečo iné. Pointa je ale v tom, že ak by niekoho tento pes napadol, (čo je nepravdepodobné) tak by bolo napísané že zaútočil Moskovák a nikto by neskúmal či to je Moskovák alebo nie a v konečnom dôsledku by to malo dopad na papierový chov týchto jedincov, čo je na hlavu postavené. Takisto je to aj u ostatných spomínaných plemien z toho zoznamu, krížencov týchto rás je oveľa viac ako PP psov a s tým by sa malo niečo robiť.
Neodpustím si ešte jednu poznámku, v dnešnej dobe má možnosť vlastniť psa každý debil a 90% ľudí si psa vyberá podľa toho ako vyzerá, ale o povahe nevedia absolútne nič hlavne, že im pasuje na dvor a sused takého nemá, alebo farba srsti ladí s gaučom. Všetko je to o ľuďoch a nie o psoch. Veru, dalo by sa o tom vypisovať veeeeeeľmi veľa ale môj zámer bol taký aby boli ľudia v „obraze“ a ak majú záujem o túto problematiku aby si vytvorili na vec svoj vlastný názor.
Zákonov je mnoho, lenže sa nedodržiavajú ale obchádzajú.kladivo
#4 | Eruvie dňa October 30 2012 00:18:33
Nejaké novinky okolo toho... má sa rozšíriť zoznam plemien...Angry https://www.faceb...4994938170
#5 | jopal dňa October 30 2012 09:23:50
Principialne su tie plemena rovnako "nebezpecne", ako povodne navrhnute. Ja by som tam urcite este doplnil aj Holadskeho ovciaka, minimalne toho tvojho. papa
#6 | Eruvie dňa October 30 2012 19:02:51
Ten zoznam sa bude dopisovať podľa toho ako "vietor fúka", takže čo nie je, môže kľudne ešte byť. Na teraz, sa tam moje zlatíčko ešte nevošlo. fake

Zoznam plemien nežiaducich psov a psov so sprísneným držaním v upravenom návrhu zákona č. 282/2002 Z.z.
autor: Jeden Meter SK, 30. októbra 2012 o 7:47 ·

Zoznam plemien nežiaducich psov a psov so sprísneným držaním

Časť A

Plemená nežiaducich psov

Pittbull teriér
Bandog

Časť B

Plemená psov so sprísneným držaním
Stredoázijský ovčiak
Kaukazský ovčiak
Juhoruský ovčiak
Americký staffordshirský teriér
Šarplaninac
Tornjak
Brazílska fila
Tosa inu
Kangal
Americký buldog
Boerboel
Moskovský strážny pes
Argentínska doga
Rotvajler
Rhodézsky ridgeback
Nemecký ovčiak
Československý ovčiak
Doberman
Bulteriér
Kanárska doga
Čierny ruský teriér
Thajský ridgeback
Bulmastif
Boxer
Slovenský čuvač
Kuvasz
Komondor
Chow chow
Flámsky bouvier
Bradáč veľký
Akita inu
Beauceron
Malorská doga

Na zverejnení zápisnice MPaRR z rozporového konania za Jeden Meter SK, taktiež čoskoro zverejníme aj plné znenie upraveného návrhu zákona.

http://www.tribun...n-20121030
#7 | smire dňa October 30 2012 19:11:12
Zdá sa mi, že z nášho cvičáku v tomto zozname nie sú len moji mierumilovní retrieveri. A čo sme my od macochy?
#8 | jopal dňa March 21 2013 10:57:45
Pridať komentár
Pre pridanie komentára musíte byť prihlásený.
Hodnotenia
Musíte byť zaregistrovaný, aby ste mohli hodnotiť.

Prosím prihláste, alebo sa zaregistrujte.

Zatial nikto neohodnotil tento príspevok.
Meniny

Dnes má sviatok
Reklama
2,391,152 návštev Canine by Harly